Arxiu mensual: juliol 2015

“El dret a decidir. Una proposta de construcció jurídica”, per Mercè Barceló

Si per dret a decidir s’entén el dret individual de la ciutadania de Catalunya a pronunciar-se col·lectivament sobre una possible secessió del territori de Catalunya respecte de l’Estat espanyol, aquest dret està reconegut en l’article 20 de la Constitució (CE) amb el nom de llibertat d’expressió; a més, si aquest dret s’exercís, per exemple, a través d’una consulta popular, aleshores es tractaria de l’exercici del dret fonamental reconegut en l’article 23 de la CE; això és, el dret de tota la ciutadania a participar directament en els afers públics.

El que s’ha articulat a Catalunya com a dret a decidir, doncs, no és més que una formulació de drets que ja existien constitucionalment en un estat democràtic amb un nou abillament extern: sense prejutjar que l’objectiu de proclamar el dret a decidir sigui la constitució efectiva d’un estat propi independent, aquest dret té com a contingut i, per tant, atorga com a feix de facultats a llurs titulars el poder d’expressar col·lectivament la posició individual respecte del futur territorial de Catalunya com a comunitat política. A més, aquest posicionament col·lectiu ha de poder arribar als seus destinataris, principalment, el poder públic estatal, sense traves o impediments. I com després es veurà, no atorga als seus titulars el poder d’efectuar un canvi o un trencament constitucional unilateralment, però sí la facultat que el posicionament majoritari expressat lliurement sigui pres en consideració pels seus destinataris si resulta que és discrepant de l’ordre territorial establert constitucionalment; es tracta, per tant, i en darrer terme, d’un dret a iniciar un canvi de l’ordre constitucional i, en els termes concrets que es formulen a Catalunya, d’un canvi de la constitució territorial.

Mercè Barceló, El dret a decidir. Una proposta de construcció jurídica

“La viabilitat d’una Catalunya independent segons la seva hisenda”, per Núria Bosch

Catalunya està vivint un moment històric, ja que hi cap la possibilitat que esdevingui un estat independent. Aquest fet fa que hom es pregunti si és viable des d’un punt econòmic. L’objectiu d’aquestes pàgines és, doncs, demostrar la viabilitat de Catalunya com estat des del punt de vista de les seves finances públiques.

El treball consta de quatre apartats, essent el primer aquesta breu introducció. El segon apartat analitza la balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central, tema cabdal per determinar la viabilitat financera de la Generalitat en un estat independent. En el tercer apartat es determina el guany fiscal que la Generalitat experimentaria amb la independència i els seus ingressos i despeses addicionals que aquesta li ocasionaria. Finalment, el quart apartat és de conclusions.

Viabilitat Catalunya independent- Núria Bosch